کارگاه تخصصی اصول استقرار و بهره برداری از سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) با مشارکت گروه مدیریت ارتباط با مشتری و موسسه آموزش عالی آزاد بهار در روز پنج شنبه مورخ ۷ مرداد ۱۳۹۵ برگزار شد. این دوره در اتاق کنفرانس گروه مدیریت ارتباط با مشتری برگزار شد و در انتهای دوره، به شرکت کنندگان گواهی حضوری از سوی موسسه آموزش عالی بهار ارائه گردید.

 

 

کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری - موسسه آموزش عالی بهار