دومین دوره کارگاه آنلاین جعبه ابزار مدیریت ارتباط با مشتری در مرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. مدت این دوره ۲۴ ساعت بود و اجرای آن در پلتفرم آنلاین مرکز آموزش ضمن خدمت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اجرا شد. در انتهای دوره، مدارک شرکت کنندگان در یک جلسه حضوری تقدیم گردید.