افتخار داشتیم کارگاه‌های آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری را در چهار جلسه با سرفصل‌های خلق ارزش برای مشتری، وفادارسازی مشتری، طراحی تجربه مشتری و سنجش رضایت مشتری به صورت درون سازمانی در مجموعه پوراپخش برگزار کنیم.